ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างภาษีอากรของไทย
ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างภาษีอากรของไทย

ตอบ   รายได้ภาษีของไทยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 18 ของ GDP โดยมีโครงสร้างคล้ายประเทศกำลังพัฒนาอื่น คือจัดเก็บภาษีจากฐานการบริโภค และการค้าระหว่างประเทศ (อาจเรียกได้ว่าภาษีทางอ้อม) มากกว่าการจัดเก็บภาษีทางตรง (65:35) ซึ่งสะท้อนได้ว่า ภายใต้ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ไทยยังมีฐานภาษีเงินได้และทรัพย์สินไม่กว้างเพียงพอ ดังนั้น การดำเนินนโยบายภาษีใดๆ เพื่อขยายฐานภาษี จึงต้องเป็นไปโดยรอบคอบ  โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการบริหารจัดเก็บ ความพร้อม และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก