การบริโภครวม และ การลงทุนรวม ที่แท้จริง เป็นอย่างไร
การบริโภครวม และ การลงทุนรวม ที่แท้จริง เป็นอย่างไร

ตอบ   ในปี 2548 การบริโภครวมที่แท้จริงขยายตัวประมาณร้อยละ 5.8-5.9 ต่อปี ดีกว่าร้อยละ 5.5 ต่อปีในปี 2547  ส่วนการลงทุนรวมที่แท้จริงจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 14.6-15.0 ต่อปี ดีกว่าร้อยละ 14.4 ต่อปี ในปี 2547ปัจจัยสนับสนุนการบริโภคและการลงทุนที่แท้จริง ประกอบด้วย
       1) การขยายตัวของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์เร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการบริโภคสินค้าคงทน
       2) อัตราการใช้กำลังการผลิตยังอยู่ในระดับสูง สะท้อนถึงการลงทุนในกระบวนการผลิตยังขยายตัวดี
       3) การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมกลางปีจำนวน 50,000 ล้านบาท เนื่องจากในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2548 รัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามเอกสารงบประมาณ กว่า 58,721 ล้านบาท
       4) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาลเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมทั้งในด้านการเติมรายได้และประหยัดค่าใช้จ่ายบางประเภท  ช่วยให้ประชาชนในระดับฐานรากมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น  แม้ต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น  และ
       5) ผลด้านราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นมีอิทธิพลมากกว่าผลด้านปริมาณที่หดตัวลงอันเนื่องจากภัยแล้ง  ส่งผลให้รายได้ของเกษตรเพิ่มขึ้น เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น