ปัจจัยบวก-ลบ ภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของไทยในครึ่งหลังของปี 2548 มีอะไรบ้าง
ปัจจัยบวก-ลบ ภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของไทยในครึ่งหลังของปี 2548 มีอะไรบ้าง

ตอบ   ตารางแสดงปัจจัยบวก-ลบ ภายในและภายนอกประเทศของไทยในครึ่งหลังของปี 2548
 

รายการ  

ปัจจัยบวก  

ปัจจัยลบ 

 ภายในประเทศ  -  การลงทุนใน Mega Projects มูลค่ากว่า 67 พันล้านบาท
-  ฐานะการคลังแข็งแกร่ง มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย
    เพิ่มเติมกลางปี 50,000 ล้านบาท
-  รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น เช่น
    การขึ้นเงินเดือนข้าราชการและเงินบำเหน็จบำนาญ
    เร่งรัดการโอนเงินในโครงการ SML
-  รัฐบาลมีนโยบายบริหารการส่งออก การท่องเที่ยว
    และการนำเข้า
-  อัตราดอกเบี้ยถือว่ายังอยู่ในระดับต่ำและการขยายตัว
    ของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์อยู่ในระดับดี 
-  ราคาน้ำมันขายปลีกภายในประเทศ ปรับตัวสูงขึ้น
ตามราคาน้ำมันดิบใน ตลาดโลก
-  ปัญหาขาดแคลนน้ำมันในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จ.ระยอง
-  ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
-  ปัญหาอื่น ๆ ที่คลี่คลายแล้ว เช่น T sunami
 ภัยแล้ง และไข้หวัดนก

 
 ภายนอกประเทศ -  ค่าเงินหยวนที่แข็งขึ้น เอื้อให้ความสามารถในการแข่งขัน
ดีขึ้น
-  อุปสงค์ต่อน้ำมันดิบของจีนลดลง ทำให้ไม่กดดันต่อราคา
น้ำมันดิบในตลาดโลกมากนัก
-  เศรษฐกิจจีนยังขยายตัวได้ดี

 
  -  ราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจาก
พายุเฮอร์ริเคนในอ่าวเม็กซิโก ยังไม่หมดฤดู
ท่องเที่ยวของสหรัฐฯ และปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน
-  เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าทั้ง 11 ประเทศมีแนวโน้ม
ชะลอตัวลง
-  อัตราดอกเบี้ย Fed Funds Rate ยังอยู่ในแนวโน้ม
ขาขึ้น