หลักการและเหตุผลหลักที่เป็นแนวคิดหลักในการผลักดันการดำเนินมาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียคืออะ
หลักการและเหตุผลหลักที่เป็นแนวคิดหลักในการผลักดันการดำเนินมาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียคืออะไร

ตอบ   หลักการและเหตุผลที่สำคัญที่เป็นแนวคิดหลักในการผลักดันการดำเนินมาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย ได้แก่ (1) ระบบเศรษฐกิจเอเชียมีระดับการออมที่สูงและมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มูลค่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นซึ่งการสร้างทางเลือกในทางการลงทุนหรือระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้จึงเป็นการดำเนินการที่ควรทำ (2) สหรัฐอเมริกามีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มการดำเนินนโยบายค่าเงินอ่อนตัว ดังนั้น การลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จึงเป็นการลงทุนที่อาจให้ผลตอบแทนต่ำกว่าโดยเปรียบเทียบ (3) ภาระหนี้ต่างประเทศของระบบเศรษฐกิจเอเชียลดลงอย่างต่อเนื่อง และ (4) เป็นการสร้างดุลยภาพระหว่างตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาดตราสารหนี้