การที่รัฐบาลเพิ่งจะยกเลิกการตรึงราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกภายในประเทศมีข้อดีข้อเสียต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร
การที่รัฐบาลเพิ่งจะยกเลิกการตรึงราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกภายในประเทศมีข้อดีข้อเสียต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้าง

ตอบ   ข้อดี คือ 1) ทำให้การนำเข้าปริมาณน้ำมันดิบลดลง ซึ่งอาจจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและดุลบัญชีเดินสะพัดไม่ให้แย่ลงมาก 2) ช่วยให้การใช้การพลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ และ 3) ลดภาระการชดเชยของกองทุนน้ำมัน ส่วน

       ข้อเสีย คือ  การยกเลิกการตรึงราคาจะทำให้ Real GDP ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง อัตราเงินเฟ้อจะเร่งตัวสูงขึ้น ดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลลดลง