กองทุนพัฒนาเอเชียคืออะไร และประเทศไทยมีบทบาทอย่างไรในกองทุนพัฒนาเอเชีย
กองทุนพัฒนาเอเชียคืออะไร และประเทศไทยมีบทบาทอย่างไรในกองทุนพัฒนาเอเชีย

ตอบ   กองทุนพัฒนาเอเชียเป็นกองทุนที่จัดขึ้นโดยธนาคารพัฒนาเอเชียมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนแก่ประเทศสมาชิกกำลังพัฒนาที่มีฐานะยากจน ดังนั้น กองทุน ADF จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกกำลังพัฒนาที่ประสบปัญหาความยากจนเพื่อนำไปพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในกลุ่มดังกล่าว