เขตการค้าเสรี (Free Trade Are) หรือ FTA คืออะไร
เขตการค้าเสรี (Free Trade Are) หรือ FTA คืออะไร

ตอบ   -  การที่สองประเทศขึ้นไปตกลงจะขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
       -  โดยลดอุปสรรคทางการค้าด้านภาษีและที่ไม่ใช่ภาษีให้เหลือน้อยที่สุด
       -  ครอบคลุมการเปิดเสรีทั้งด้านการค้าสินค้า บริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ