มาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียคืออะไร
มาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียคืออะไร

ตอบ   มาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเป็นมาตรการที่เริ่มดำเนินการโดยภาครัฐ ซึ่งกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินมาตรการฯ ตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบการเงินในภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบการเงินให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และจะมีส่วนช่วยในการป้องกันวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียในอนาคตด้วย