บทบาทของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะ National AFTA Unit ของ ประเทศไทย
บทบาทของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะ National AFTA Unit ของ ประเทศไทย

ตอบ   1. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการดำเนินการภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน รวมทั้งประสานงานการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยได้ผูกพันไว้
       2. ดำเนินการตามกลไกระงับข้อพิพาทและหน่วยงานกำกับดูแลแก้ไขปัญหาการค้า การลงทุน (ASEAN Consultative to Solve Trade and Investment Issue : ACT) ของประเทศไทย โดยในเบื้องต้น ACT จะมีหน้าที่ในการประสานการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านการค้า โดยใช้ระบบ Web base
       3. ร่วมกับกรมศุลกากรปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าของอาเซียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐาน และเอื้อประโยชน์สมาชิกอย่างแท้จริง