ประเทศไทยได้รับประโยชน์อะไรบ้าง จากการเข้าร่วมการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในกรอบการประชุ
ประเทศไทยได้รับประโยชน์อะไรบ้าง จากการเข้าร่วมการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในกรอบการประชุมระหว่างประเทศต่างๆ

ตอบ   การเข้าร่วมการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในกรอบการประชุมระหว่างประเทศได้แก่อาเซียน อาเซียน+3 เอเปค อาเซม และกรอบทวิภาคีต่างๆ จะเป็นเวทีความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจด้านต่างๆ ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยผลจากการหารือดังกล่าว กระทรวงการคลังสามารถนำมาปรับเป็นนโยบายหรือนำข้อเสนอแนะที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้ นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความสำเร็จในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทยแก่ประเทศสมาชิก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจ