สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์


fpo-01.png

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบประกาศผลการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้ สศค. เป็น "องค์กรระดับคุณธรรมต้นแบบ" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2565) พร้อมได้มอบเกียรติบัตรให้ไว้เป็นเกียรติ
 
Download