สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ตัวชี้วัดการัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐปี 2558

ตัวชี้วัดการัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐปี 2558

ประเด็นที่ 1: บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา Online Government Service ที่สามารถให้บริการภาครัฐหรือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการประเมิน

หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน

      1. มีการแต่งตั้ง CIO และ CIO ต้องมีบทบาทอย่างน้อย 1 บทบาท ดังนี้

 

           1.1 CIO เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 หลักสูตร

 

           1.2 มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ ที่สอดคล้องกับนโยบายเศษฐกิจดิจิทัล หรือจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยการที่สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.. 2557-2561 (เอกสารแนบ)

 

           1.3 มีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์

 

      2. CIO มีบทบาทในการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Service) ของหน่วยงาน ตามดัชนีการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Maturity Level) อย่างน้อย 1 บริการ (เอกสารแนบ)

      1. คำสั่งแต่งตั้ง หรือ มอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง Chief Information Officer : CIO) ของหน่วยงาน (เอกสารแนบ)

 

      2. ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ดังนี้

 

           1) หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO (Chief Information Officer) โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

           2) หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

 

           3) หลักสูตร E-Government Exchange Program โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

 

           4) หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง โดยสำนักงาน ก.. ร่วมกับสถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)

 

          5) หลักสูตรปริญญาโทนโยบายและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) โดยวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอให้อยู่ในการพิจารณาของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

แนวทางการประเมิน

หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน

 

      3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการกำหนดนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐที่สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล หรือแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน (เอกสารแนบ)

 

      4. หลักฐานภาพหน้าจอ (Capture) หรือ Link สำหรับแสดงข้อมูลผลการดำเนินงาน หรือข้อมูลที่หน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐรับทราบหรือใช้ประโยนช์ เช่น รายงานประจำปีของหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประกาศหลักการต่างๆ เป็นต้น (เอกสารแนบ)  (link รายงานประจำปี)

 

      5. หน้าจอเว็บไซต์ที่แสดงถึงการพัฒนาระดับการให้บริการอย่างน้อย 1 บริการ เช่น เว็บไซต์เดิมเป็นระดับการให้ข้อมูล แต่มีการพัฒนาระบบบริการให้มีการดาวน์โหลดแบบฟอร์มหรือมีภาษาในการแสดงผลให้เลือกที่หลากหลายขึ้น เป็นต้น (เอกสารแนบ)

 

  

ประเด็นที่ 2: การจัดทำข้อมูลของศูนย์ปฎิบัติระดับกรม (Department Operation Center: DOC)

แนวทางการประเมิน

หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน

      1. มีการทบทวนข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามภารกิจของหน่วยงาน

 

      2. มีแผนหรือมีการทบทวนแผนในการบูรณาการระบบศูนย์ปฎิบัติการระดับกรม (DOC)

หรือระบบฐานข้อมูลที่สนันสนุนภารกิจหลักของหน่วยงานที่เชื่อมกับศูนย์ปฎิบัติการระดับกระทรวงฯ (MOC)

 

      3. มีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย (Update)

 

      4. มีการสำรองข้อมูล (Back Up)

 

      5. กรณีระบบล่มสามารถแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง (Recovery)

 

1. รายงานการประชุมทบทวนข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามภารกิจของท่าน (เอกสารแนบ)

 

      2. รายงานแผน หรือรายงานการทบทวนแผนในการบูรณาการระบบศูนย์ปฎิบัติการระดับกรม (DOC) หรือระบบฐานข้อูลที่สนันสนุนภารกิจหลักของหน่วยงานที่เชื่อมกับศูนย์ปฎิบัติการระดับกระทรวงฯ (MOC) (link หน้าจอระบบ)

 

      3. หลักฐานหน้าจอระบบ DOC ที่เป็นปัจจุบัน (link หน้าจอระบบ)

 

      4. คู่มือการสำรองข้อมูล (Back Up)

 

      5. คู่มือในการแก้ไขระบบศูนย์ปฎิบัติการระดับกรมกรณีล่ม (Recovery)

  

ประเด็นที่ 3: วางแผนการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-GovernmentInteroperability Framework : Th e-GIF)

แนวทางการประเมิน

หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน

      1. มีการสร้างความเข้าใจภายในหน่วยงานเกี่ยวกับแนวทางและประโยชน์ของการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศ (เอกสารแนบ)

 

      2. มีการวางแผนการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

      3. มีการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นกรอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ อย่างน้อย 1 ระบบ(เอกสารแนบ)

      1. รายงานการประชุม หรือสรุปผลการประชุม หรือบันทึกการหารือ หรือบันทึกช่วยจำที่เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจภายในหน่วยงานเกี่ยวกับแนวทาง และประโยชน์ของการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

      2. แผนการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานตนเอง

 

      3. ชื่อระบบและรายชื่อรายการข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

 

 

  

ประเด็นที่ 4: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ
ให้มีความมั่นคงปลอดภัย (Secure Intranet)

แนวทางการประเมิน

หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน

      1. ความต่อเนื่องในการให้บริการ (Network SLA) สำหรับระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 (เอกสารแนบ)

 

      2. แผนบูรณาการระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐกำหนดให้เป็นความร่วมมือภายในกระทรวง หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ

 

      3. มาตรการรักษาความปลอดภัยกำหนดให้มีระบบป้องกันการโจมตีสำหรับเครือข่ายภาครัฐ (เอกสารแนบ)

 

      1. รายงานการสรุปการคำนวณความต่อเนื่องในการให้บริการตามสูตรที่กำหนด(เอกสารแนบ) (เอกสารแนบ)

 

      2. เอกสารแผนที่หน่วยงานมีการตกลงและบริหารจัดการระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน ภายในกระทรวงหรือร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ โดยได้การรับรองจาก CIO หรือหัวหน้าส่วนราชการ

 

      3. เอกสารแสดงมาตรการ วิธีการ กลไก เครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ และแผนภาพแสดงกระบวนการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ โดยได้รับการรับรองจาก CIO หรือหัวหน้าส่วนราชการ

 

  

ประเด็นที่ 5: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ

แนวทางการประเมิน

หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน

      1. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหรือระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐกำหนดให้มีความต่อเนื่องในการให้บริการ (SLA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 (เอกสารแนบ)

 

      2. แผนการบูรณาการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและ หรือระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐกำหนดให้ดำเนินการภายในกระทรวง หรือร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ (เอกสารแนบ)

 

      3. มีการจัดทำแผนการสำรองข้อมูลร้อมกู้ข้อมูล ครอบคลุมเฉพาะส่วนที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีความสำคัญต่อการนำไปใช้ เพื่อเผยแพร่และบริการแก่ผู้ใช้ โดยมีระบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล (เอกสารแนบ)

      1. รายงานสรุปการคำนวณความต่อเนื่องในการให้บริการตามสูตรที่กำหนด (เอกสารแนบ)

 

      2. เอกสารแผนที่หน่วยงานมีการตกลงและบริหารจัดการระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและ หรือระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ ร่วมกันภายในกระทรวง(เอกสารแนบ) หรือร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ โดยได้รับการรับรองจาก CIO หรือหัวหน้าส่วนราชการ (เอกสารแนบ)

 

      3. แผนการสำรองข้อมูลพร้อมกู้คืนข้อมูล และแผนภาพแสดงกระบวนการการสำรองและกู้คืนข้อมูล โดยได้รับการรับรองจาก CIO หรือหัวหน้าส่วนาราชการ(เอกสารแนบ)

  

ประเด็นที่ 6: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

แนวทางการประเมิน

หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน

      1. ประกาศนโยบายการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานกำหนดให้ใช้สำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐที่มีความจำเป็นตามลักษณะงาน

 

      2. การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานและจัดทำระบบสำรองข้อมูลของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่กำหนดให้มีสำหรับข้าราชการ และพนักงานของรัฐที่มีความจำเป็นตามลักษณะงาน

 

      3. มาตรการรักษาความปลอดภัย กำหนดให้ครอบคลุมการเฝ้าระวังในการตรวจจับ Virus และจดหมายขยะ เป็นอย่างน้อย

 

      1. ประกาศนโยบายการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่กำหนดให้บุคลากรในหน่วยงานใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน (เอกสารแนบ)

 

      2. เอกสารสรุปจำนวนผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานที่มีความจำเป็นตามลักษณะงาน และแผนภาพแสดงกระบวนการการสำรอง และกู้คืนข้อมูลของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับการรับรองจาก CIO หรือหัวหน้าส่วนราชการ (เอกสารแนบ)

 

      3. เอกสารแผน วิธีการ กลไก เครื่องมือ แนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย และเฝ้าระวังในการตรวจจับ Virus และจดหมายขยะโดยได้รับการรับรองจาก CIO หรือหัวหน้าส่วนราชการ (เอกสารแนบ)

 

  

ประเด็นที่ 7: ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
ให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

แนวทางการประเมิน

หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน

      1. ส่วนราชการมีการจัดตั้งคณะกรรมการคณะทำงาน หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

 

      2. มีการคัดเลือกชุดข้อมูลที่มีต้องการเปิดเผย

 

      3. มีกระบวนการปรับปรุงและจัดรูปแบบข้อมูลภาครัฐให้พร้อมที่จะเปิดเผยได้

 

      4. มีการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล

 

      5. มีการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างน้อย 2 ชุดข้อมูล

 

      1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน หรือเอกสารการมอบหมายให้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (เอกสารแนบ)

 

      2. บันทึกการประชุม บันทึกช่วยจำ สรุปการดำเนินการ หรือเอกสารรายงานการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการคัดเลือกชุดข้อมูล ที่ต้องระบุ ชื่อชุดข้อมูล ประโยชน์หรือคุณค่าในการนำไปใช้ และกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

 

      3. บันทึกการประชุม บันทึกช่วยจำ สรุปการดำเนินการ หรือเอกสารรายงานการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการกำหนดกระบวนการปรับปรุง และจัดรูปแบบข้อมูลภาครัฐให้พร้อมที่จะเปิดเผยได้

 

      4. และ 5. หลักฐานหน้าจอ (Capture) หรือ Link ที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ตามจำนวนที่กำหนด (link หน้าจอระบบ)