การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เอกสารเผยแพร่ / บริการประชาชน

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ