การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

เอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต