การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

เอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต