การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ

เอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ