เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร