สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
งานก่อสร้าง (งบลงทุน)

งานก่อสร้าง (งบลงทุน)

ประเด็น
คำอธิบาย
พรบ./คำสั่ง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   การซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง
รื้อถอน
   การซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน ถือเป็นงานก่อสร้าง  - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยายความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4